Προσωπικά Δεδομένα

Kάθε επισκέπτης του δικτυακού τόπου www.manioscinetools.gr μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Σύμφωνα με το Ευρωπαικό κανονισμό GDPR (General Data Protection Regulation),  ενημερώνουμε τους χρήστες ότι η εταιρεία Manios Cine Tools ΕΠΕ δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με τους ακόλουθους όρους:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση παραγγελίας, είναι η εγγραφή και οικειοθελής γνωστοποίηση από τον χρήστη κάποιων προσωπικών στοιχείων.

Για τον λόγο αυτό, θα ζητηθούν: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) για έκδοση Αποδείξεων Λιανικής καθώς ΑΦΜ, ΔΟΥ και επάγγελμα για έκδοση Τιμολογίων.

Η συλλογή των στοιχείων αυτών τα οποία μας έχετε δώσει οικιοθελώς, ως μοναδικό σκοπό έχει την εκτέλεση των παραγγελιών και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

Η αποστολή ενημερωτικού υλικού στο email σας γίνεται μόνο εφόσον το έχετε επιλέξει.

Η εταιρεία μας σέβεται απόλυτα το απόρρητο των στοιχείων αυτών και ακολουθεί απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επίσης, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση προσωπικών δεδομένων ούτε σε γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων που συλλέγει, παρά μόνο κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης του χρήστη ή στην περίπτωση που επιβάλλεται από σχετικές διατάξεις νόμων ή από αρμόδια δημόσια αρχή.

Ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και δύναται να επικοινωνεί σχετικά με την εταιρεία είτε τηλεφωνικά είτε με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email).